вторник, 17 април 2012 г.

Писмо от главния секретар на МВР до Дирекцията на милицията-паспортна служба. Отнася се за спиране на издадените и неиздаване на изходни визи на лица от еврейски произход до второ нареждане. 09.11.1944г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.52, л.12)