четвъртък, 19 април 2012 г.

Рапорти до директора на народната Милиция относно дейността ОФ партиите и опозицията в страната. Съдържат донесения за настроенията и проявите сред опозиционни дейци и във военните среди, за някои членове на ОФ партиите, за контактите им с чужбина и др. 07-31.12.1945г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.112, л.15-21; л.24-26; л.51-57; л.63-65)