неделя, 15 април 2012 г.

Окръжно от Главния народен обвинител до народните обвинители. Съдържа разпореждания относно задържането на лица към приключване на съдебната "кампания". 03.02.1945г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.152, л.7-9)