петък, 1 август 2014 г.

Таблица за произведените партизани в офицерски чин със заповеди Nº 116 и 203 на М-то на войната от 1944 г.


ДАА-ЦДА, ф. 1, оп. 22, а.е. 45, л. 1