неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Информация относно създадени негативни настроения и социални напрежения в някои отрасли на икономиката, 25.09.1989 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 180, л. 4-15)