вторник, 1 октомври 2013 г.

Строго секретно! Статия "Състоянието и динамиката на враждебната анонимна дейност в страната и работата на органите на ДС през 1988 г." от полк. С. Германов, началник на отделение в Шесто у-ние ДС, и майор П. Цветанов, гл.-инспектор в Шесто у-ние ДС, април 1988 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 12, а.е. 953, л. 137-145)