вторник, 1 октомври 2013 г.

Строго секретно! Заповед за създаване на щаб за работа по така наречените "независими" структури с негативна , вредна и враждебна дейност, 16.02.1989 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 729, л. 256-258)