неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Относно случаи на неправилно отчитане и манипулиране на данни за резултатите от стопанската дейност, 02.01.1989 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 180, л. 49-56)