петък, 1 март 2013 г.

Строго секретно! Справка относно използването на печатни издания от противника за идеологическо проникване и диверсия срещу НРБ, 06.05.1975 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 6, л. 1-12)