вторник, 8 януари 2013 г.

Строго поверително! Заповед № С-211 на министъра на вътрешните работи от 26 септември 1952 г. за изпълнение на „Инструкцията по следствената работа и мерки за усилване следствието в органите на МВР”

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е. 11, л. 115-118)