петък, 11 януари 2013 г.

Строго поверително! Заповед № С-147 на министъра на вътрешните работи от 30 юни 1951 г. относно „Подобряване работата по оперативната техника на досегашния VІ-ти отдел ДС”

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е.14, л. 138-142)