събота, 5 януари 2013 г.

Строго-поверително! Заповед на министъра на вътрешните работи за „Подобряване дейността на службите по външно наблюдение и проучването” от 10.10.1953 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е. 15, л. 323-329)