събота, 19 май 2012 г.

Лично, строго секретно! Справка за броя на лицата възстановили българските си имена през 1984/1985 година. 27.05.1989 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 12, а.е. 940, л. 32)