вторник, 10 април 2012 г.

Доклад за организацията и дейността на отдел „Държавна сигурност” от неговия началник до директора на народната милиция от 07.09.1946г.Архив на КРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е. 219