четвъртък, 5 април 2012 г.

Строго секретен доклад за състоянието и перспективите на работа на направление специални и остри мероприятия към отдел VІІІ-ПГУ от началника на отдела от 24 юли 1970 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 522, л. 12-23)