събота, 21 април 2012 г.

Строго секретна информация относно коментари и други прояви във връзка с Постановление № 53 на Министерски съвет, 17.09.1985г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 262, л. 50-53)