неделя, 15 април 2012 г.

Донесение до началника на народната милиция гр.Варна относно предадени на народния обвинител лица. 24.01.1945г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.152, л.12)