неделя, 15 април 2012 г.

Сведения за преписките и делата, образувани от народни съдилища. 1945г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.152, л. 10, 11, 13)