четвъртък, 5 април 2012 г.

Правилник за дейността, правата и задълженията на оперативните работници на дирекция „Държавна сигурност”, намиращи се извън пределите на НРБ от 07.06.1949г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 1, а.е. 1, л. 17-20)