четвъртък, 1 март 2012 г.

НАРЕДБА-ЗАКОН ЗА ТРУДОВОВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ

НАРЕДБА-ЗАКОН ЗА ТРУДОВОВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ
(Обн., ДВ, бр. 15 от 20.01.1945г.)

Чл. 1.
Създават се трудововъзпитателни общежити, в които се настаняват принудително следните лица:
а) осъждани за престъпления от общ характер (неполитически) повече от един път, ако са опасни за реда и сигурността в страната;
б) проститутки, сводници и сутеньори;
в) изнудвачи и комарджии;
г) просяци и безделници.

Чл. 2.
Общежитията се обзавеждат при някои държавни стопанства или предприятия, определени със заповед на министъра на вътрешните работи в съгласие със съответния министър. Целта на общежитията е да отклоняват настанените в тях лица от неморалните им престъпни склонности и навици, да се приучат към почтен труд и да се издигнат в морално и интелектуално отношение.

Чл. 3.
За постигане на целите, упоменати в чл. 2, в общежитието се провеждат под ръководството на специалисти педагози:
а) трудови занятия с прилагане на принципите на трудовото сътрудничество, самоконтрол и съревнование, участие на работниците в печалбите и награждаванията на проявилите се като добри питомници и работници;
б) учебно-възпитателни и спортни занимания, излети и други подобни;
в) устройват се библиотеки, читални, игрища, къпални и други.

Чл. 4.
Управата на общежитието се грижи за настаняването на работа на освободените от общежитието лица.

Чл. 5.
Настанените в общежитието могат да се поставят под надзора на органи на Народната милиция.

Чл. 6.
Настаняване в общежитието се извършва с мотивирана заповед на директора на Народната милиция. свобождаването става по доклад на управителя на общежитието до директора на Народната милиция.

Чл. 7.
За устройствата и реда на общежитията и за настаняванията по чл. 7 ще се изработи специален правилник. Срокът за представяне не надминава шест месеца, освен ако бъде подновен с нова мотивирана заповед.

20 декември 1944 г.