четвъртък, 1 март 2012 г.

НАРЕДБА-ЗАКОН ЗА ТРУДОВОВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ОПАСНИТЕ ЛИЦА

НАРЕДБА-ЗАКОН ЗА ТРУДОВОВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ОПАСНИТЕ ЛИЦА


(Обн., ДВ, бр. 15 от 20.01.1945 г.)

Чл. 1.
Лица, опасни за държавния ред и сигурност, могат да бъдат принудително настанявани в особени трудововъзпитателни общежития, обзаведени при някои държавни стопанства или предприятия, или в определени селища и поставени под надзора на Народната милиция.


Чл. 2.
Настаняването става с мотивирана заповед на министъра на вътрешните работи, по доклад на директора на милицията след проведено дознание.

Чл. 3.
Срокът за престояването в местата, указани в чл. 1 от настоящия закон, не надминава шест месеца, освен ако бъде подновен с нова мотивирана заповед от министъра на вътрешните работи.

Чл. 4.
Особен правилник ще се изработи за реда и устройството на тия трудововъзпитателните общежития, а също и за реда в държавните стопанства, предприятия и в селищата, в които са настанени лицата по чл. 1 от настоящия закон.
20 декември 1944 г.