вторник, 1 октомври 2013 г.

Строго секретно! Информация относно коментари по статията на Желю Желев, поместена във вестник "Народна култура", 11.08.1988 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 507, л. 79-81)