събота, 12 януари 2013 г.

Писмо рег. № 101-С на министъра на вътрешните работи от 18.03.1949 г. до директора на Държавна сигурност, директора на народната милиция, общите ръководители на секторите на МВР за създаване на икономически ІV отдел в дирекция „Държавна сигурност”

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 3, а.е. 6, л. 1-3)