неделя, 22 април 2012 г.

Строго секретна информация за състоянието на работата на ДС по подпомагане на външнополитическия курс на БКП и изпълнението на програмите, приети от 12 конгрес на БКП и 26 конгрес на КПСС и възможностите за нейното подобряване (работен материал за раздела на 06 управление ДС по доклада по горната тема, подготвян от ПГУ), 20 август 1982 г.(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 174, л. 1-7)