понеделник, 21 май 2012 г.

Писмо на секретаря на Комитета по народната отбрана и външната политика до Председателя на Министерския съвет. Документът е молба да се "дадат" за нуждите на МНО на основание чл.8 от Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост конкретни вили, нeобходими за обслужване на руските офицери – съветници към МНО. 07.04.1948г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.603, л.8)