четвъртък, 1 март 2012 г.

НАРЕДБА-ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА НАРОДНАТА ВЛАСТ

НАРЕДБА-ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА НАРОДНАТА ВЛАСТ

(Приета с ПМС № 5 от 26.01.1945 г., обн., ДВ, бр. 62 от 17.03.1945г., в сила от 17.03.1945г., изм., бр. 97 от 30.04.1946 г., бр. 254 от 01.11.1947г., отм., бр. 80 от 7.04.1948г. )


Чл. 1.
(Ал. 1, изм. - ДВ, бр. 97 от 1946г.)
Който в страната или в чужбина образува или ръководи организация или група, която си поставя за цел събарянето, подравянето или отслабването на установената власт в държавата чрез преврат, бунт, метеж, терористически действия или общоопасни престъпления, се наказва с доживотен строг тъмничен затвор или смърт.

(Ал. 2, доп. - ДВ, бр. 97 от 1946г.)
Членове на подобна организация или група се наказват със строг тъмничен затвор не по-малко от 5 години.

Чл. 2.
Който разрушава военни материали, инсталации, цистерни, железопътни, пощенски, телеграфни, телефонни и минни съоръжения, водни или осветителни инсталации, държавни или обществени сгради и др. подобни, както и онзи, който унищожава или разграбва обществени хранителни припаси и други материали, се наказва с доживотен строг тъмничен затвор, а в тежки случаи - със смърт.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 1946г.)
Който, независимо от това дали се числи или не към организация или група по чл. 1 , извърши опит за преврат, или извърши бунт, метеж, терористически актове или общоопасни престъпления с посочената в чл. 1 цел, се наказва със строг тъмничен затвор или смърт, а ръководителите и организаторите - със смърт.

Чл. 4.
Който напусне местожителството си и влезе или се зачисли в група, съставена и въоръжена с цел да извърши престъпления по настоящата наредба-закон, се наказва с доживотен строг тъмничен затвор или със смърт.

Чл. 5.
Който в страната или в чужбина устно, писмено, с печатни произведения, чрез радио или по какъвто и да било начин проповядва, възхвалява или одобрява извършването на деяния, посочени в тази наредба-закон, расова ненавист или неподчинение в народната войска или милиция, се наказва със строг тъмничен затвор.

Чл. 6.
Който предприеме каквито и да било действия с цел да намали боевата способност и борческия дух на българската войска или да я отклони от нейната задача, се наказва с временен или доживотен строг тъмничен затвор.

Чл. 7.
Който разпространява неверни слухове и съобщения от естество да подкопаят авторитета на военното началство и да отслабят дисциплината във войската или пък да внесат смут и колебание в редовете й, се наказва със строг тъмничен затвор до пет години. Бъде ли това извършено по непредпазливост, наказанието е тъмничен затвор до една година. Ако това бъде извършено във време на война: в първия случай наказанието е строг тъмничен затвор не по-малко от пет години, а във втория - строг тъмничен затвор до три години.

(Ал. 4, нова - ДВ, бр. 97 от 1946г.)
Който по начина, посочен в чл. 5, разгласява обидни или клеветнически или неверни твърдения, които са от естество да създадат недоверие към властта изобщо или към някой неин орган или да внесат смущение в обществото, се наказва с тъмничен затвор не по-малко от три месеца и с глоба от 5 000 до 50 000 лева.

(Ал. 5, нова - ДВ, бр. 97 от 1946г.)
Със същото наказание се наказва и онзи, който по същия начин дава преценки или разгласява факти и обстоятелства, които са от естество да увредят добрите отношения с приятелска държава или с нейни власти, или да уронят престижа на такава държава или на нейните власти.

Чл. 8. (Ал. 1, доп. - ДВ, бр. 97 от 1946г.)
Който подпомага по какъвто и да е начин организации или групи по чл. 1 или лице, извършило деяние по тази наредба-закон, или им дава убежище, доставя, крие или превозва оръжие, храна, материали, пари и др., се наказва със строг тъмничен затвор. Изключват се от отговорност низходящите, възходящите, съпрузите, братята и сестрите, извършили укривателство.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 1946г.)
Който лиши от живот военнослужещ или милитаризиран, или длъжностно лице от народната милиция при или по повод изпълнение на служебните им длъжности, се наказва с доживотен строг тъмничен затвор или със смърт. За тежка телесна повреда на същите лица и при същите условия, наказанието е строг тъмничен затвор не по-малко от пет години, а в тежки случаи - доживотен строг тъмничен затвор.  Който лиши от живот военнослужещ на съюзна или приятелска държава, се наказва с доживотен строг тъмничен затвор или със смърт. Ако деянието по предходната алинея е извършено по непредпазливост, наказанието е строг тъмничен затвор. Който причини тежка телесна повреда или телесна повреда на военнослужещ на съюзна или приятелска държава, се наказва със строг тъмничен затвор не по-малко от пет години, а в тежки случаи - с доживотен строг тъмничен затвор. За лека телесна повреда на същите лица наказанието е тъмничен затвор. Ако телесната повреда (чл. 263 и 264 от Наказателния закон) по предходната алинея е причинена по непредпазливост, наказанието е строг тъмничен затвор до пет години. Наказателното преследване за всички деяния по този член се възбужда служебно.

Чл. 10.
Собственик на стопанско предприятие, стопански деятел, чиновник, служещ или работник, който с цел да разстрои стопанството или продоволствието на страната, да внесе смут в обществото или да създаде спънки на публичната власт, не изпълнява изцяло или отчасти наложени наряди и задачи, укрива, поврежда или унищожава материали, стоки или машинни съоръжения, се наказва за саботаж със строг тъмничен затвор, а при тежки случаи с доживотен строг тъмничен затвор или смърт.

(Ал. 2, нова - ДВ, бр. 97 от 1946г.)
Който разпространява неверни слухове, съобщения или твърдения, които са от естество да внесат смущение в стопанския живот или да създадат недоверие към стопанските мероприятия на властта, се наказва с тъмничен затвор или със строг тъмничен затвор до пет години.

Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 1946г.)
Член на организация или група, който самоволно се предаде на властта и разкрие организацията или групата или съобщи за нея важни сведения преди да е извършено от нея или от него престъпление по този закон се освобождава от отговорност; а в случай, че организацията или групата или той самият вече са влезли в действия, се наказва със съответното наказание по този закон при крайно смекчаващи вината обстоятелства.

Чл. 12.
Онзи, който знае, че се приготовлява или че е извършено някое от посочените в тази наредба-закон престъпни деяния и не съобщи за това на властта, се наказва с тъмничен затвор.

Чл. 13.
Конфискуват се печатниците, които печатат произведения, забранени от настоящата наредба-закон. Собствениците на горните печатници се наказват със тъмничен затвор или строг тъмничен затвор, а ако деянието е извършено по непредпазливост - с глоба до 300 000 лева.

Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 1946г.)
Който се числи като член на забранена от тази наредба-закон организация или група, съдействува на такава организация или група или изповядва фашистки разбирания и идеи, не може да заеме никаква държавна, държавно-автономна или обществена служба.

Чл. 15.
Длъжностно лице, което заповяда, разпореди или извърши нещо, което в реда на своята служба не е имало право да направи и с това е причинило другиму каквато и да било вреда, ако не подлежи на по-тежка наказание, се наказва със строг тъмничен затвор до пет години.

Чл. 16.
Осъдените по настоящата наредба-закон се лишават от граждански и политически права по чл. 30 от Наказателния закон за срок, определен от съда. Съдът може да наложи и глоба до 500 000 лева.

(Ал. 3, нова - ДВ, бр. 254 от 1947г.)
За престъпления по този закон, които се наказват със строг тъмничен затвор или с по-тежко наказание, съдът постановява и конфискация на части или на цялото имущество на виновния.

Забележка. Имотите на лицата, които са осъдени на смърт по този закон до влизане в сила на горната разпоредба стават държавна собственост.

(Ал. 4, предишна ал. 3 - ДВ, бр. 254 от 1947г.)
Вещите, предназначени за извършване на кое и да е престъпление по настоящата наредба-закон, както и онези, които са служили при извършване на същото, се отнемат в полза на държавата.

(Ал. 5, нова - ДВ, бр. 97 от 1946г., предишна ал. 4, бр. 254 от 1947г.)
Прокурорът може едновременно с възбуждането на наказателното преследване да поиска от надлежния съд да постанови спирането на печатно произведение или ежедневник временно или завинаги. В същите случаи има приложение и чл. 236а, ал. 2, второто изречение от Наказателния закон.

Чл. 17.
Делата по този закон се разглеждат по реда на глава II, книга VI от Закона за наказателното съдопроизводство.

Чл. 18.
Настоящата наредба-закон влиза в сила от деня на нейното публикуване в "Държавен вестник".